RESIDENTS PRESENTATION: Open studio

Open studio. Joint presentation of residents Kitti Gosztola and Rahel Anna Molnár.

May 9. at 6pm

Nová Cvernovka, Račianska 80 (former student dormitory building), 4th floor

Kitti Gosztola and Ráhel Anna Molnár met at co-current residency stays in Nova Cvernovka. At a joint presentation they will talk about their residency projects and research topics focused mainly on local, Central European art seen from their own professional and artistic positions.

Presentations will be held in English. Free entry.

The project is supported by Slovak arts council. Residency of Kitti Gostzola is supported by International Visegrad Fund.

Kitti_profilejpg

Kitti Gosztola (1986) lives and works in Budapest. She graduated from the Hungarian University of Fine Arts. In her work she is investigating the relationship between art and natural sciences. Her activities range from pieces tackling craftsmanship of specific materials through works based on archival research to collaborative projects focusing on socio-political issues. Gosztola’s recent solo shows, Ruminatio and Flashforward are centred on humanity's historical relations to the environment, how natural resources have lost their mythical connotations in the course of using, processing and utilizing them. She earned the Derkovits Scholarship and won the Smohay and Klára Herczeg Prizes as well as several residency programmes in Salzburg, Lisbon and Mooste in Estonia. Her work was presented in solo and group exhibitions at the Ludwig Museum, the King St. Stephen Museum and the Hungarian National Gallery. Kitti Gosztola is represented by the Kisterem Gallery in Budapest.

Her output project during residency is about Andy Warhol's origins in the village of Mikova. Warhol was not born in Mikova like his parents. His parents' home in Mikova has long been demolished, only a well and a pear tree survived. The tree got truncated by power cables some 20 years ago. The tree had to be cut some 10 years ago. Only a trunk remains. Not for long. And a well.

17799914_877724122367211_5047966871703700770_n-3jpg

Ráhel Anna Molnár (b.1992) is a writer and curator currently based in Budapest. Her critics, interviews and essays have been published in Hungarian cultural magazines both online and in print. Her main field of research is the DIY, self-organised and artist-run culture of contemporary Eastern Europe. In her curatorial practice, she’s interested in the creation of performative situations and unexpected meetings in the critical contexts of discourse, connection and (visual) knowledge production. Since 2018 she works as a curator at the Budapest based artist-run gallery MŰTŐ and is participating in SWARM: an upcoming online cultural magazine focusing on young contemporary fashion, design and fine art in the East European region.

In the past two months, she's been exploring the dynamics of Bratislava's artist-run initiatives together with their cultural-political, institutional environment, specific structures and personal motifs. Based on current and past research on the topic in Budapest, Prague and Bratislava she'll share her main questions regarding the contemporary potential of artist-run initiatives through the themes of friendship, love, desire and satisfaction.


Otvorený ateliér. Spoločná prezentácia rezidentiek Kitti Gosztola a Ráhel Anny Molnár.

9. mája o 18.00, Nová Cvernovka, Račianska 80 (budova internátu), 4. poschodie

Umelkyňa Kitti Gosztola a kurátorka Ráhel Anna Molnár sa stretli na súbežných rezidenčných pobytoch v Novej Cvernovke. Na spojenej prezentácii budú hovoriť o svojich rezidenčných projektoch a výskumných témach týkajúcich sa najmä témy stredoeurópskeho umeleckého priestoru a jeho špecifík skúmaných z rôznych pohľadov.

Prezentácie budú prebiehať v angličtine bez tlmočenia. Vstup je voľný.

Kitti Gosztola (1986) žije a pracuje v Budapešti. Vyštudovala Maďarskú univerzitu výtvarných umení. Vo svojej tvorbe skúma vzťahy medzi umením a prírodnými vedami. Jej aktivity siahajú od prác zameraných na spracovanie konkrétnych materiálov cez diela založené na archívnom výskume až po projekty venujúce sa spoločensko-politickým otázkam. Autorkine nedávne výstavy, Ruminatio a Flashforrward sa sústredili na historické vzťahy ľudstva k životnému prostrediu a stratu mýtických konotácií prírodných zdrojov pri ich používaní, spracovaní a využívaní. Získala Derkovitsovo štipendium a bola laureátkou cien Smohay a Kláry Herczeg. Zúčastnila sa rezidencií v Salzburgu, Lisabone a Mooste v Estónsku. Jej tvorba bola prezentovaná na samostatných a skupinových výstavách v Ludwig Múzeum, v Múzeu kráľa sv. Štefana a v Maďarskej národnej galérii. Kitti Gosztola je zastúpená galériou Kisterem v Budapešti. Jej výstupným projektom počas rezidencie je pôvod Andyho Warhola v obci Miková. Warhol sa nenarodil v Mikovejako jeho rodičia. Dom jeho rodičov v Mikovej je už dávno zničený, prežila len studňa a hruška. Strom bol pred dvadsiatimi rokmi spílený kvôli elektrickému vedeniu a pred desiatimi rokmi musel byť orezaný. Ostal len kmeň. Už však nie na nadlho. A jedna studňa.

Ráhel Anna Molnár (b.1992) je spisovateľka a kurátorka sídliaca v Budapešti. Jej kritiky, rozhovory a eseje boli publikované v maďarských kultúrnych časopisoch, online aj v tlači. Jej hlavnou oblasťou výskumu je DIY, samoorganizovaná a umelecky vedená kultúra súčasnej východnej Európy. Vo svojej kurátorskej praxi sa zaujíma o tvorbu performatívnych situácií a nečakaných stretov v kritickom kontexte diskurzu, prepojenia a produkcii (vizuálneho) poznania. Od roku 2018 pôsobí ako kurátorka v budapeštianskej galérii MŰTŐ, a podieľa sa na pripravovanom on-line kultúrnom magazíne SWARM, ktorý sa zameriava na mladú súčasnú módu, dizajn a výtvarné umenie v regióne východnej Európy.

Za posledné dva mesiace skúmala dynamiku bratislavských umeleckých “artist-run” iniciatív s ich kultúrno-politickými, inštitucionálnymi štruktúrami a špecifickými motívmi. Na základe súčasných a minulých výskumov na túto tému v Budapešti, Prahe a Bratislave sa podelí o svoje hlavné zistenia a otázky týkajúce sa súčasného potenciálu iniciatív umelcov prostredníctvom tém priateľstva, lásky, túžob a ich napĺňania.

Projekt rezidenčného centra Reaktor v Novej Cvernovke z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenciu Kitti Gosztola podporil International Visegrad Fund.