REAKTOR

art centre in Nová Cvernovka

NASUTI 

site-specific art & sustainability festival

21 - 22. 9. 2018

(pre slovenskú verziu pokračujte nižšie) 

Extensive reconstruction of the buildings of the former Secondary Technical School of Chemistry and hall of residence to the Cultural Center of Nová Cvernovka on Račianska Street 78-80 (studios, common rooms, future gallery, library etc.) brought with it an unexpected amount of building waste, consisting of debris, glass, wood or different plastics. 

The aim of the festival is to raise awareness of the use of waste as a resource (the principles of the circular economy) and current trends in responsible attitudes not only in creative activities but also in everyday life. We have created an artistic and educational program in cooperation with international curatorial and professional teams, organizations and individuals who have contributed with their years of experience in the fields of ecology, sustainability and public presentations of the themes.

The artistic works at the festival gradually arose from the waste materials found in the debris, or were selected interesting works using the principles of sustainable access and recycling of materials. The festival presents a wide range of works from various areas of visual culture: statue, installation, performance, architecture, clothing design, jewellery. These topics also presented in a panel discussion program that focuses on current trends in "green" architecture and construction, the sustainability of the fashion industry, the relationship between art and eco-activism, and lifestyle. As part of the festival, we will also discuss the solutions and visions of a particular problem with our construction waste. We think about the children as well. We will be educating through entertaining and instructive workshops where they will learn responsible and friendly attitudes to living creatures, plants, but also to their clothing.

Works of art and performance

Lucia Luptáková (SK-NL), Mads Floor Andersen (DK), Ľubo Mikle (SK), Tomasz Szrama (PL-FIN), Polonca Lovšin (SI), Juraj Hariš (SK), Andrea Ďurianová (SK) a Illah van Oijen (SK)

Art for the Climate: Ovidiu Anton (AT), Elisabeth Gerdeman (DE/USA), Michael Hahn (DE), Markus Hiesleitner (AT), Oto Hudec (SK), Michal Kindernay (CZ), Ibra Ibrahimovič (CZ), Oliver Ressler (AT), Pavel Sterec (CZ), Martin Zet (CZ)

Curatorial cooperation  

Diana Klepoch Majdáková (SK), Maja a Reuben Fowkes (SI-GB), Mads Floor Andersen (DE), Lenka Kukurová (SK-CZ), Zuzana Duchová (SK)

Professional, educational and discussion program

Ivana Maleš (INCIEN), Hana Ovesná (SKGBC), Juraj Hariš (2021 Architekti), Michal Marcinov (LABAK), Maja and Reuben Fowkes (Translocal Institute of Contemporary Art) , Oto Hudec, Veronika Cyprichová a Anna Grenčíková, František Simančík (Slovak Academy of Science) Maja Demjanovičová (Pure junk), Annemarie Velič (Curaprox), Martina Kuipers (Bartinki + Fashion Revolution), Nina Marčeková + Illah van Oijen (FRL), Sofia Ravasová (Fosia), Jana Milatová (RE:pletené), Lenka Krivá (Cila), Boris Belan (designer), Martin Šichman (architect), Petra Cséfalvayová (INCIEN), Petr Kvanta

hosts: Zuzana Duchová, Creative Europe Desk Slovakia, Diana Klepoch Majdáková, Boris Meluš and Bohdan Smieška

Workshops

Jana Kobolková, Ivana Krištofíková (Nosha), Marek Brinzik (Natur-pack), Martina Mareková Kuipers (Bartinki)

Executive team

Graphic design: Branislav Matis, Ivan Galdík, Matúš Lelovský - typographical concept

Production: Petr Kvanta, Paula Poštolková, Viliam Csino, Kornélia Bocáková, Lucia Janečková and others Communication and PR: Katarína Hudáková,  Zuzana Suchová, Elégia Štrbová

We thank for the program consultations of the education and discussion section to Ivana Maleš from the Institute of Circular Economy. For the program partnership to the Slovak Green Building Council, Natur-pack and Curaprox.

Program partners 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), NATUR-PACK, Curaprox 

Media partners

Denník N, Rádio_FM, 9múz, Archinfo, Citylife 

Partners 

Startitup, Casico

The project was funded from the public funds by the Slovak Arts Council, the City of Bratislava (Ars Bratislavensis) and the Bratislava Region.


NASUTI

festival pre súčasné umenie a environmentálnu udržateľnosť 

(21. - 22. 9. 2018).

Umelecké diela a performance / Artworks and performance

Lucia Luptáková (SK-NL), Mads Floor Andersen (DK), Ľubo Mikle (SK), Tomasz Szrama (PL-FIN), Polonca Lovšin (SI), Juraj Hariš (SK), Andrea Ďurianová (SK) a FRL-Nina Marčeková a Illah van Oijen (SK)

Umenie pre Klímu / Art for Climate: Ovidiu Anton (AT), Elisabeth Gerdeman (DE/USA), Michael Hahn (DE), Markus Hiesleitner (AT), Oto Hudec (SK), Michal Kindernay (CZ), Ibra Ibrahimovič (CZ), Oliver Ressler (AT), Pavel Sterec (CZ), Martin Zet (CZ)

Kurátorské vedenie a koordinácia festivalu / Lead curator, project coordinator

Diana Klepoch Majdáková

Kurátorská spolupráca  / Curatorial cooperation  

Zuzana Duchová (SK), Mads Floor Andersen (DE), Maja a Reuben Fowkes (SI-GB), Lenka Kukurová (SK-CZ)

O festivale 
NASUTI je festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním v Novej Cvernovke.

Rozsiahla rekonštrukcia budov bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej a internátu na Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka na Račianskej ulici 70-80 (ateliéry, spoločenské miestnosti, budúca galéria, knižnica a.i) so sebou priniesla výzvu v podobe množstva netriedeného stavebného odpadu, pozostávajúceho zo sute, skla, dreva či rôznych plastov. Tento odpad je v súčasnosti zhromaždený na bývalom dvore školy na obrovskej hromade. Odvoz a likvidácia tohto množstva sute sa však ukázali ako náročná, pre rozvíjajúce sa kreatívne centrum finančne i organizačne veľmi nákladná úloha.

NASUTI, festival súčasného umenia a udržateľnosti, sa konal v Kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka v termíne 21. - 22. septembra 2018. Hlavnou myšlienkou festivalu bolo hľadanie odpovedí na otázky vzťahu kultúrnych aktivít a ekologickej udržateľnosti. Zrealizovali sme prvý umelecký festival na Slovensku pracujúci s témou ekológie a skúmajúci aplikáciu myšlienok udržateľnosti v kontexte kultúry, predovšetkým vizuálneho umenia a iných kreatívnych odvetví (architektúra, dizajn, vzdelávanie).  

Zámerom festivalu bolo zvýšiť povedomie o využití odpadu ako zdroja (princípy obehového hospodárstva) a o aktuálnych trendoch zodpovedného prístupu nielen pri tvorivých činnostiach, ale aj v každodennom živote. Umelecký aj vzdelávací program sme tvorili v spolupráci s prizvaným medzinárodným kurátorským a odborným tímom, organizáciami i jednotlivcami, ktorí prispeli svojimi dlhoročnými skúsenosťami v oblastiach ekológie, udržateľnosti priamym zapojením svojich aktivít do programu festivalu, ako prostredníctvom verejných prezentácií daných tém.

Umelecké diela na festivale postupne vznikali z odpadových materiálov nachádzajúcich sa v kope sute, prípadne boli vybrané zaujímavé diela pracujúce s princípmi udržateľného prístupu a recyklácie materiálov. Festival prezentoval širokú škálu diel z rôznych oblastí vizuálnej kultúry: socha, inštalácia, perfomance, architektúra, odevný dizajn, šperk. Na tieto témy sa zameriaval aj program panelových diskusií, ktoré sa špecializovali na aktuálne trendy “zelenej” architektúry a stavebníctva, udržateľnosť módneho priemyslu, vzťahu umenia a eko-aktivizmu, či životného štýlu.  V rámci festivalu sme spoločne diskutovali aj o riešeniach a víziách konkrétneho problému so stavebným odpadom. Deti sme do programu zapojili prostredníctvom zábavných a poučných workshopov (dielní), v ktorých sa učili zodpovednému a priateľskému prístupu k živým tvorom, rastlinám, ale napríklad aj k svojmu oblečeniu.

Výnimočnou mierou k charakteru festivalu prispel aj orginálny grafický dizajn nosičov a propagačých materiálov, ktorý vznikol pod vedením Branislava Matisa, ktorý takmer na 100 % využíval odpadový materiál a môže byť podobným spôsobom aplikovaný aj v budúcnosti.

Program festivalu (2018) 

DIELA / PERFORMANCE

Polonca Lovšin: Úľava stresovanému stromu, inštalácia

Polonca Lovšin: Predstava pozitívnej budúcnosti, performance

Lucia Luptáková: V suti, inštalácia

Lucia Luptáková: Vodné konštelácie, inštalácia

Lubo Mikle: Long w DEAD-C, Long s CHEMICAL-C, sochárske a zvukové objekty

Juraj Hariš: Suťostroj / Fitnesuť, interaktívny objekt

Juraj Hariš: Steny z prachu, procesuálne dielo

Umenie pre Klímu, výstava diel z Klimakempu 2018

Mads Floor Andersen: Mozaika #4, 24-hodinová performance

Tomasz Szrama: Beznádejné spoločenské stretnutia , performance

FRL/ Illah van Oijen, Nina Marčeková a Andrea Ďurianová: Suťošperk, art design

DISKUSIE

Suť naša každodenná

Boris Belan, Juraj Hariš, Martin Šichman, Petra Cséfalvayová, INCIEN , Hana Ovesná, Slovenská rada pre zelené budovy, moderoval Bohdan Smieška

Zachránia eko slamky svet?

Veronika Cyprichová a Anna Grenčíková, František Simančík (SAV), Maja Demjanovičová, Pure Junk, Annemarie Velič, Curaprox, moderator Boris Meluš

Umenie a eko-aktivizmus

Maja and Reuben Fowkes (Translocal Institute of Contemporary Art), Oto Hudec, moderovala Diana Klepoch Majdáková

Zelená architektúra

Ivana Maleš (INCIEN), Hana Ovesná (SKGBC), Juraj Hariš (2021), Michal Marcinov (LABAK), moderovala Zuzana Duchová

WORKSHOPY

Garbage gobblers, viedol Marek Briznik (NATUR-PACK)

Odpadové človeče nehnevaj sa, viedol Marek Briznik (NATUR-PACK)

Hmyzodom, viedla Jana Kobolková

Výroba ozdôb na školskú tašku, Ivana Krištofíková (Nosha)

Zaštopkaj si nervy, Martina Mareková Kuipers (Bartinki, Fashion Revolution)

Grafický dizajn / Graphic design

Branislav Matis

Ivan Galdík, Matúš Lelovský - typografický koncept  

Produkcia / Production 

Petr Kvanta, Paula Poštolková, Viliam Csino, Kornélia Bocáková, Lucia Janečková a.i.

Komunikácia a PR / Communication and PR
Katarína Hudáková,  Zuzana Suchová, Elégia Štrbová

Programoví partneri 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), NATUR-PACK, Curaprox 

Mediálni / online partneri 

Denník N, Rádio_FM, 9múz, Archinfo, Citylife 

Partneri 

Startitup, Casico 

Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, mesto Bratislava (Ars Bratislavensis) a Bratislavský samosprávny kraj.